Cài đặt hàng hóa

Ở bước này, bạn thực hiện tương tự như đối với cửa hàng độc lập. Chú ý: Nếu bạn cho phép cơ cấu mới được kinh doanh những mặt hàng khác (ngoài mặt hàng có sẵn) thì bạn cần bật tính năng Cho phép bạn cấp quyền/không cấp quyền cho cơ cấu mới được tự kinh doanh mặt hàng riêng

Last updated on